Privacy Policy

Bij het verlenen van onze diensten verzamelt eredivisiewedden.nl persoonsgegevens van jou. Wij respecteren jouw privacy en zullen zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens. Voor zover dat wettelijk vereist is, vragen wij altijd vooraf jouw ondubbelzinnige toestemming voordat wij overgaan tot de verwerking van jouw persoonsgegevens en indien nodig voorafgaand aan het plaatsen van cookies in jouw browser.

Dit Privacy & Cookie Statement verstrekt aan jou nadere informatie voor zover dat gelet op de aard van de persoonsgegevens, de omstandigheden waaronder zij worden verkregen of het gebruik dat ervan wordt gemaakt, nodig is om tegenover jou een behoorlijke en zorgvuldige verwerking te waarborgen.

We behouden ons het recht voor dit Privacy en Cookie Statement te wijzigen. Wijzigingen publiceren wij op onze website. Dit Privacy & Cookie Statement is voor het laatst gewijzigd op 2 maart 2021.

A) Privacy statement

1 Wie is verantwoordelijk voor jouw gegevensverwerking?

Arbeaux B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Arbeaux B.V. is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 57435391 en gevestigd te Groningen (9727 KB) aan Leonard Springerlaan 7.

2 Doel verwerking persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van de dienstverlening van Voetbalwedden.net. De gegevens die jij aan ons verstrekt worden uitsluitend gebruikt voor gerechtvaardigde doeleinden. Hieronder volgt een overzicht van de voornaamste gegevens die wij verzamelen en de doeleinden daarvoor.

2.1 Verzamelde persoonsgegevens zonder registratie

Persoonsgegeven Doel
IP-adres Beveiliging / Statistiek & Analyse

2.2 Verzamelde persoonsgegevens na registratie

Persoonsgegeven Doel
IP-adres Beveiliging / Statistiek & Analyse
Gebruikersnaam Communicatie / Authenticatie
E-mailadres Communicatie / Authenticatie
Telefoonnummer  Communicatie / Authenticatie
Wachtwoord Authenticatie
Eventueel aangevuld gebruikersprofiel
  • Gebruikersnamen van accounts bij bookmakers
  • Geboortedatum
  • Nationaliteit
Statistiek, Analyse & Autorisatie

2.3 Verzamelde gegevens voor het ter beschikking stellen van (promotionele) prijzen

Persoonsgegeven Doel
Adresgegevens, voornaam en achternaam Communicatie / Bezorging
Telefoonnummer Communicatie
Bookmaker gebruikersnaam Communicatie / Authenticatie

3 Toestemming

3.1 Voordat wij kunnen beginnen met het verwerken van jouw persoonsgegevens vragen wij om jouw toestemming. Voor niet-geregistreerde gebruikers gaat dit via een cookiemelding. Geregistreerde gebruikers kunnen dit doen door hun voorkeuren in te stellen in hun profiel.

4 Beveiliging van persoonsgegevens

4.1 Onze website hanteert een zogeheten TLS verbinding, welke is geverifieerd door Let’s Encrypt. De communicatie tussen jouw computer en onze website is daarmee afgeschermd voor derden.
4.2 Je wachtwoord wordt door ons opgeslagen door middel van hashing. Anders dan bij encryptie/versleuteling wordt bij hashing geen sleutel gebruikt. Zelfs na een eventueel datalek is het daarom buitengewoon lastig om jouw wachtwoord te achterhalen, zo niet onmogelijk. Dit proces is niet voor niets één van de best practices voor de opslag van wachtwoorden.
4.3 Onze servers worden up-to-date gehouden ten behoeve van de adequate beveiliging van jouw persoonsgegevens.

5 Bewaartermijn van persoonsgegevens

5.1 Je persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die niet langer dan noodzakelijk is voor de dienstverlening en om eventueel te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

6 Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

6.1 Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt dit voor het grootste deel zelf, bijvoorbeeld via je profielpagina. In de gevallen dat dit op deze manier niet mogelijk is, kan je een gespecificeerd verzoek tot Voetbalwedden.net richten om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt hiertoe een bericht sturen naar info@eredivisiewedden.nl In je verzoek dien je zoveel mogelijk te specificeren op welke persoonsgegevens het verzoek betrekking heeft. Naar aanleiding van je verzoek berichten we je per e-mail over het verdere verloop van de procedure. Voetbalwedden.net zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctieverzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Voetbalwedden.net de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voorzover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Voetbalwedden.net stuurt je na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Indien Voetbalwedden.net de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt Voetbalwedden.net de bezoeker een bericht waarin zij toelicht waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan. Indien Voetbalwedden.net niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan Voetbalwedden.net de bezoeker vragen om zijn verzoek (nader) te specificeren. Eredivisiewedden.nl schort de uitvoering van het verzoek op totdat de bezoeker Eredivisiewedden.nl de (nadere) specificatie heeft verstrekt.

7 Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

7.1 Op grond van een wettelijke verplichting kunnen wij verplicht worden om jouw persoonsgegevens te verstrekken aan instanties zoals toezichthouders en opsporingsinstanties. Dit geldt ook voor eventuele derden met wie gegevens zijn gedeeld.
7.2 De servers van onze website staan in Nederland en/of in andere landen van de Europese Unie.
7.3 Wij maken bij uitvoering van onze diensten gebruik van derde partijen. In zulke instanties kan het zijn dat wij persoonsgegevens delen met derden, zoals onze partners voor zaken als hosting, support en analyse. Indien dit vereist is dan sluiten wij een bewerkersovereenkomst af om te zorgen dat deze derden persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met dit privacy statement.
7.4 Indien wij persoonsgegevens doorsturen/verplaatsen buiten de Europese Economische Ruimte (EER)1/EU of de door de Europese Commissie goedgekeurde lijst van landen die een passend beveiligingsniveau bieden, dan vragen wij daarvoor jouw ondubbelzinnige toestemming of wij maken gebruik van de modelovereenkomsten van de Europese Commissie.

8 Nieuwsbrief

8.1 Wanneer je een account aanmaakt, vragen wij je toestemming voor het ontvangen van nieuwsbrieven/aanbiedingen van ons en onze partners. Alsdan ontvangen onze partners ten behoeve van het verzenden van nieuwsbrieven/aanbiedingen uitsluitend jouw e-mailadres en gebruikersnaam.
8.2 Je kunt je te allen tijde afmelden voor onze nieuwsbrief. Je e-mailadres wordt dan van onze verzendlijst verwijderd. In onze nieuwsbrief wordt je die mogelijkheid geboden om dit te doen.
8.3 Onze partners zijn verplicht zich eveneens te houden aan de wet en dienen je daarom ook de mogelijkheid te bieden om je af te melden van hun nieuwsbrief/aanbiedingen. Daar zijn zij echter zelf verantwoordelijk voor.

9 Intrekking toestemming

9.1 Je kunt op elke moment je toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens intrekken. Dit kan je doen door je voorkeuren via je profiel te wijzigen. Als je toestemming intrekt dan zijn wij helaas genoodzaakt om onze dienstverlening te beëindigen en je account te sluiten. Dit heeft als gevolg dat je niet meer kunt inloggen op de website en bijvoorbeeld geen aanbiedingen meer ontvangt.
9.2 Als je als niet-geregistreerde gebruiker geen toestemming geeft voor het verwerken van je persoonsgegevens of je je toestemming intrekt (door een e-mail naar info@eredivisiewedden.nl te sturen), dan zijn wij helaas genoodzaakt om je de toegang tot onze diensten te ontzeggen.

10 Partnernetwerk

10.1 Het gebruik van onze website is gratis. Om onze dienstverlening succesvol voort te zetten, tonen wij onder andere advertenties van partners/derden. Sommige links op de website verwijzen door naar de website van onze partners. Deze websites detecteren dat je van onze website afkomt en kunnen ons daarvoor belonen. Dit is een passief proces, waarbij wij geen persoonsgegevens doorsturen naar onze partners.
10.2 Een overzicht van onze partners is hier te raadplegen.

11 Jouw privacyrechten

11.1 Op grond van de wet kun je ons verzoeken je persoonsgegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kan indien de gegevens feitelijk onjuist zijn, onvolledig zijn of niet ter zake doen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, of op een andere manier in strijd met een wet worden gebruikt.

12 Klachten

12.1 Als je vragen of klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem dan contact op met ons via info@eredivisiewedden.nl Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

13 Contact

13.1 Mocht je vragen hebben over hoe wij omgaan met je privacy, dan kun je contact met ons opnemen via info@eredivisiewedden.nl.

B) Cookie Statement

Voor een goede werking van onze website maken wij gebruik van cookies. Dit zijn onschuldige kleine bestandjes die worden opgeslagen in de browser, die bijvoorbeeld jouw voorkeuren opslaan, maar ook of je bent ingelogd of niet. Dat is wel zo praktisch. Tevens gebruiken wij cookies om (anonieme) data te verzamelen en te analyseren om de gebruikservaring van de website en de community te kunnen verbeteren. Daarnaast plaatsen wij cookies voor de weergave van advertenties en het integreren van sociale media. Op grond van de wet zijn wij voorafgaande aan de plaatsing van sommige cookies vereist hiervoor toestemming te vragen aan de bezoeker. Hieronder volgt een overzicht van de soorten cookies die wij plaatsen. Samengevat komt het erop neer dat wij gebruikmaken van functionele cookies en third party cookies (analytische, advertentie en social media cookies). Voorafgaand aan het plaatsen van de third party cookies en/of niet-functionele cookies vragen wij jouw ondubbelzinnige toestemming.

Omdat de zogeheten third party cookies geplaatst worden door derden, treden zij op als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In het onderstaande overzicht hebben wij daarom tevens de privacy policies van deze derden opgenomen.

1 Geplaatste cookies

1.1 Eigen cookies

Cookie Doel
Sessiecookies Noodzakelijke/Functionele Cookies

1.2 (Third Party) Analytische Cookies

Cookie Doel
Analytische Cookies van Google Analytics (Privacy Policy Google Analytics) Analytische cookies, ter verbetering van de website en voor inzicht in statistieken.
Analytische Cookies van HotJar (Privacy Policy Hotjar.com) Analytische Cookies, ter verbetering van de website en voor inzicht in statistieken.

1.3 (Third Party) Advertentie Cookies

Cookie Doel
Advertentie Cookies van DoubleClick (Privacy Policy DoubleClick) Reclame Cookies, ten behoeve van de weergave van reclames.

1.4 (Third Party) Social Media Cookies

Cookie Doel
Social Cookies van Facebook Connect (Privacy Policy Facebook) Social Cookies, ten behoeve van integratie social media.

1 EU-lidstaten en Noorwegen, Liechtenstein en IJsland