Voorspel & win iedere Eredivisie speelronde en wordt de Combi Koning. Wat kost gokken jou? Stop op tijd - 18+ - loketkansspel.nl - Gokken kan verslavend zijn, deel deze inhoud niet met minderjarigen - Speel bewust - Algemene voorwaarden zijn van toepassing - #Advertentie

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

Voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden worden de hierna volgende termen als volgt gedefinieerd:

1. Algemene Voorwaarden:
Onderhavig document, dat betrekking heeft op de toegang en het gebruik van de Website, zoals hierna gedefinieerd.

2. Beheerder
De besloten vennootschap naar Nederlands recht, Arbeaux B.V., met maatschappelijke zetel te (9727KB) Groningen, Leonard Springerlaan 7, geregistreerd in het handelsregister van de NL Kamer van Koophandel onder nummer 57435391 en met BTW nr. NL852578714B01.

3. Bezoeker
Iedere persoon die toegang wil tot de Website en er gebruik van wilt maken.

4. Diensten
Beheerder informeert op de Website over voetbalweddenschappen en over online aanbieders van voetbalweddenschappen, biedt over deze onderwerpen een online platform aan en stelt aan Bezoekers en Gebruikers informatie en faciliteiten ter beschikking, zoals statistieken, voorspellingen, informatie over online aanbieders van weddenschappen, en een Eredivisie spel. 

5. Gebruiker
Iedere persoon die zich op een geldige wijze heeft geregistreerd en gebruik maakt van de Website en/of de Diensten verstrekt door Beheerder.

6. Gebruikersaccount
Het geheel van persoonlijke registratie-en inloggegevens die zijn gekoppeld aan het gebruik van de Website en de Diensten aangeboden door Beheerder.

7. Website
De website https://www.eredivisiewedden.nl

Artikel 2: De website

2.1 - De Website wordt beheerd en aangeboden door Beheerder. Op de Website biedt Beheerder enkel de Diensten aan.

2.2 - De Beheerder biedt op geen manier (online) kansspelen aan.

2.3 - De Website kan een link bevatten naar de website van een online aanbieder van weddenschappen of derden. Wanneer een Bezoeker of Gebruiker klikt op de link en de Website verlaat, bijvoorbeeld om nader kennis te nemen van het aanbod van een online aanbieder van weddenschappen of derden, komt hij of zij terecht op een andere website waarover Beheerder geen zeggenschap of invloed heeft.

Artikel 3: Algemene voorwaarden

3.1 - De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing bij toegang en het gebruik van de Website.

3.2 - Toegang en gebruik van de Website is slechts toegestaan mits de Algemene Voorwaarden volledig en strikt worden nageleefd.

3.3 - Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, wordt de rechtsverhouding tussen Beheerder enerzijds en de Bezoeker en Gebruiker anderzijds geregeld door de Algemene Voorwaarden.

3.4 - Gebruikers verklaren kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden en deze te aanvaarden door registratie.

3.5 - Bezoekers verklaren kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden en deze te aanvaarden door het gebruik van de Website.

3.6 - Door aanvaarding van de Algemene Voorwaarden ontstaat tussen de Gebruiker en Beheerder een overeenkomst binnen het kader waarvan Gebruiker gebruik kan maken van de Diensten die Beheerder op de Website aanbiedt.

3.7 - Beheerder behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen en/of bij te werken. In het geval de Algemene Voorwaarden worden gewijzigd en/of bijgewerkt worden Gebruikers – alvorens de gewijzigde en/of bijgewerkte algemene voorwaarden in werking treden – via het emailadres dat gekoppeld is aan het Gebruikersaccount geïnformeerd.

Artikel 4: Rechten en verplichtingen van bezoekers en gebruikers

4.1 - Algemeen

4.1.1 - De Bezoeker en Gebruiker onthouden zich van gedrag dat schade kan toebrengen aan (de reputatie van) Beheerder, de Website, andere Bezoekers en/of andere Gebruikers.

4.1.2 - Het is eveneens niet toegestaan om de inhoud van de Website, of een deel daarvan, op wat voor wijze ook te downloaden, te gebruiken, weer te geven of door te geven met de doelstelling om met computervirussen of enige andere code of software, de normale werking of de functies van de Website te hinderen, te vervalsen, te onderbreken, te vernietigen of te beperken, evenals om de aangepaste inhoud terug aan te bieden of te gebruiken.

4.1.3 - In het geval dat Beheerder redelijkerwijs van oordeel is dat de Bezoeker of de Gebruiker de Algemene Voorwaarden en/of de Huisregels niet naleeft, behoudt Beheerder zich het recht voor de Gebruikersaccount onmiddellijk op te zeggen of te blokkeren, en de Bezoeker of Gebruiker de verdere toegang tot de Website te verbieden, en dit alles zonder enige vorm van verhaal van welke aard ook, en niettegenstaande verdere (gerechtelijke) stappen die Beheerder nog zou kunnen nemen.

4.2 - Registratie

4.2.1 - Gebruikers kunnen slechts deelnemen aan de Diensten die Beheerder aanbiedt. Gebruikers dienen inwoners van Nederland te zijn.

4.2.2 - De volgende gegevens moeten worden verstrekt in het kader van de registratie: e-mailadres, geboortedatum, gebruikersnaam en wachtwoord. In bepaalde gevallen (bijvoorbeeld wanneer Gebruiker een prijs wint) zijn aanvullende gegevens vereist (bijvoorbeeld adres, postcode, woonplaats) die de Gebruiker zal moeten verstrekken aan Beheerder. Beheerder zal een leeftijdscontrole uitvoeren wanneer Gebruiker een prijs gewonnen heeft. 

4.2.3 - Beheerder behoudt zich het recht voor om een gebruikersnaam of wachtwoord te weigeren indien zij meent dat die gebruikersnaam en/of wachtwoord ongepast is, in strijd met de openbare orde of goede zeden of aanleiding kan geven tot verwarring.

4.2.4 - Elke Gebruiker is verantwoordelijk voor het waarheidsgetrouw, volledig en nauwkeurig invoeren en up-to-date houden van zijn registratie-en logingegevens.

4.3 - Gebruikersaccount

4.3.1 - Een Gebruiker mag slechts één Gebruikersaccount openen en kan enkel gebruik maken van de Diensten van Beheerder door deze Gebruikersaccount. Het is niet toegestaan om meerdere Gebruikersaccounts te hebben. 

4.3.2 - Beheerder behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om gepaste maatregelen te nemen indien zou blijken, of indien Beheerder een redelijk vermoeden heeft, dat een Gebruiker of andere persoon, direct of indirect, meerdere Gebruikersaccounts zou hebben geopend of tot zijn beschikking zou hebben. Deze maatregelen omvatten in ieder geval het blokkeren van de Gebruikersaccount(s). In dit specifieke geval kunnen de betrokken personen geen enkel recht laten gelden ten aanzien van de Gebruikersaccounts.

4.3.3 - In geval van verlies, diefstal of het vergeten van de registratie-en logingegevens, dient de Gebruiker de Beheerder hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen. Beheerder zal in dat geval een redelijke inspanning leveren om de Gebruiker opnieuw toegang te verlenen tot zijn Gebruikersaccount.

4.3.4 - Elke Gebruiker is verantwoordelijk voor het beschermen van de vertrouwelijkheid van zijn registratie-en logingegevens, waaronder zijn of haar gebruikersnaam en wachtwoord voor het inloggen op de Gebruikersaccount.

4.4 - Naleven van toepasselijke wetgeving

4.4.1 - Bezoekers en Gebruikers leven steeds de toepasselijke wetgeving na.

4.4.2 - Minderjarige Bezoekers mogen geen gebruik maken van de Diensten die door Beheerder worden aangeboden, met inbegrip van het openen van een Gebruikersaccount.

4.4.3 - In geval van schending van de toepasselijke wetgeving staat het Beheerder vrij om de registratie, het Gebruikersaccount te schorsen, te blokkeren of te schrappen. Beheerder heeft ook het recht de Kansspelautoriteit en/of enige andere bevoegde overheidsinstantie hierover te informeren, en behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om desgevallend schadevergoeding van de Gebruiker of Bezoeker te vorderen.

4.4.4. - Gebruikers en Bezoekers die een (geld)prijs winnen in het kader van de geleverde Diensten erkennen en aanvaarden dat de verantwoordelijk op het betalen van eventuele belastingafdrachten enkel op hen rust. 

4.5 - Sanctie bij niet naleven van de Algemene Voorwaarden

4.5.1 - Onverminderd de andere sancties die worden vermeld in de Algemene Voorwaarden, kan Beheerder, in het geval van een schending van de Algemene Voorwaarden, de toepasselijke wetgeving, één of meerdere van de volgende sancties nemen: schorsing of opheffing van de registratie van de Gebruiker, schorsing of uitsluiting van de Gebruikersaccount, weigeren van toegang en gebruik van de Website.

Artikel 5: Duur van de overeenkomst en voorwaarden voor het opzeggen van de overeenkomst

5.1 - De overeenkomst tussen de Gebruiker en Beheerder is gesloten voor onbepaalde duur.

5.2 - Gebruiker heeft het recht om deze overeenkomst op te zeggen. In dat geval moet de Gebruiker een e-mail sturen naar [email protected] 

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1 - Beheerder tracht om alle informatie beschikbaar op de Website regelmatig te controleren en met gepaste vakkundigheid en zorg aan te bieden. Beheerder geeft geen garantie dat de ter beschikking gestelde informatie en inhoud op de Website, in het bijzonder de informatie die de online aanbieder van weddenschappen aan Beheerder verstrekken, te allen tijde volledig, juist en/of actueel is of dat deze permanent en zonder onderbreking beschikbaar zal zijn.

6.2 - Beheerder garandeert evenmin dat de Website of de server die zij beschikbaar maakt, te allen tijde vrij van virussen, programmafouten of andere schadelijke elementen zullen blijven of veilig of foutloos zullen zijn, noch dat gebreken onmiddellijk zullen worden gecorrigeerd.

6.3 - Elke Gebruiker en Bezoeker erkent en aanvaardt dat de Website en haar inhoud onderhevig kunnen zijn aan tijdelijke technische problemen, zoals onderbreking van de telecommunicatie, programmafouten of andere problemen die de werking van de Website verstoren, zonder dat de Beheerder hiervoor aansprakelijk gehouden kan worden.

6.4 - Beheerder wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade door het verlies van zaken, gederfde winst, bedrijfsstilstand en daarmee samenhangende schade, verlies van bedrijfsinformatie, of enige andere geldelijke of gevolgschade roerend of onroerend) ten gevolge van (tijdelijke) problemen zoals verwoord in de artikelen 6.2 en 6.3 of het gebruik van de Website, behoudens de gevallen waarbij de schade een gevolg is van opzet of grove schuld van Beheerder. Evenmin kan Beheerder aansprakelijk worden gehouden voor de schade of verlies die Gebruiker zou lijden ten gevolge van gebruik van de Diensten, in het bijzonder het opvolgen van tips, informatie van (andere) Gebruikers en/of van de online aanbieder van weddenschappen die beschikbaar is op de Website.

6.5 - In geen enkel geval zal Beheerder aansprakelijk zijn voor de schade die te wijten is aan nalatigheid of foutief gebruik door de Gebruikers en Bezoekers van de Website. De Gebruikers en Bezoekers zijn aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit hun fout of nalatigheid bij het gebruik van de Website, waarbij Beheerder zich het recht voorbehoudt om de schade die zij hierdoor lijdt integraal te verhalen op de Gebruiker en/of Bezoeker.

6.6 - Gebruikers en Bezoekers gaan ermee akkoord, onmiddellijk en op zijn verzoek, Beheerder volledig te vergoeden, te verdedigen en te vrijwaren van en tegen alle vorderingen, aansprakelijkheid, schade, verliezen, boetes, straffen, kosten en uitgaven, met inbegrip van juridische kosten, voor een schending van de Algemene Voorwaarden of enige andere aansprakelijkheid die voortvloeit uit het gebruik van de Website.

Artikel 7: Privacy

7.1 - Om haar Diensten te kunnen aanbieden verzamelt en verwerkt Beheerder (persoons)gegevens van Gebruikers. Hierop is het Privacy & Cookie Statement van toepassing, die kan worden geraadpleegd.

Artikel 8: Intellectuele eigendomsrechten

8.1 - De Website en de volledige inhoud ervan is auteursrechtelijk beschermd. De auteursrechten, merken en andere intellectuele eigendomsrechten van materialen, inhoud, merken, logo's, grafische vormgeving, foto's, animaties, video's, teksten en andere onderscheidende tekens geleverd als onderdeel van de Website en de kansspelen die daarop worden aangeboden, blijven altijd en onvoorwaardelijk bij Beheerder, haar licentiegevers of rechthoudende derden. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op Bezoeker of Gebruiker die toegang heeft tot de Website.

8.2 - De Website en alle inhoud die daarop beschikbaar is, is alleen voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik bedoeld. Het kopiëren, verzenden, reproduceren, repliceren, publiceren of herdistribueren van (delen van) de Website, zonder toestemming van Beheerder, is verboden en kan aanleiding geven tot gerechtelijke vervolging.

8.3 - De inhoud op de Website wordt zorgvuldig onderhouden door Beheerder. Indien Gebruiker, Bezoeker of een rechthoudende derde op de Website (bijvoorbeeld het community platform) bepaalde inhoud aantreft die een inbreuk maakt op zijn of haar intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van derden waarvoor zij optreedt, kan een Notice & Takedown verzoek worden gericht aan Beheerder. Het verwijderen van informatie door Beheerder impliceert op geen enkele manier dat Beheerder enige aansprakelijkheid erkent met betrekking tot enig (beweerdelijk) onrechtmatig gebruik van de Website.

Artikel 9: Klachtenbeleid

9.1 - Gebruikers of Bezoekers kunnen zich bij problemen, opmerkingen of klachten met betrekking tot de Algemene Voorwaarden richten tot de klachtendienst van Beheerder via het volgende adres: [email protected]

Artikel 10: Verantwoord spelen

10.1 - Bij het informeren over het aangaan van sportweddenschappen is het belangrijk dat er wordt gewezen op de risico’s van het aangaan van weddenschappen. Beheerder biedt geen weddenschappen aan. Beheerder tracht wel om de gevaren en risicofactoren van het deelnemen aan weddenschappen aan Gebruikers of Bezoekers kenbaar te maken.

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

11.1 - Nederlands recht is van toepassing op de Algemene Voorwaarden en op alle geschillen die hierop betrekking hebben. 

11.2 - Indien er geschillen rijzen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden, trachten partijen deze in eerste instantie in der minne op te lossen.

11.3 - Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met de Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Groningen, onverminderd het recht van de Bezoeker of Gebruiker, mits deze een consument is in de zin van artikel 6:193, eerste lid, aanhef en onder a Burgerlijk Wetboek, om een rechtsvordering in te stellen tegen Beheerder voor de rechter van de woonplaats, of bij gebreke daarvan, van het werkelijk verblijf van de Bezoeker of Gebruiker. Beheerder gunt een termijn van één maand, nadat Beheerder zich op dit artikel beroept, om voor beslechting van een geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Artikel 12: Slotbepalingen

12.1 - Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet afdwingbaar of strijdig zou geacht worden met een bepaling van dwingend recht, zal dit op geen enkele manier de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van de Algemene Voorwaarden aantasten.

12.2 - In een dergelijk geval zullen de partijen te goeder trouw onderhandelen om de niet afdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

Laatste update aan deze pagina 2 maart 2021

Gokproblemen? Bel de infolijn van het Trimbos instituut om u te helpen: 0900-1995
© 2023 Better Collective Netherlands Algemene voorwaarden Privacy disclaimer Cookie policy